Norges grenser

Etter min mening bør Norges riksgrenser være fritt tilgjengelig for alle, på lik linje med lover og forskrifter. Dessverre er Statens Kartverks database over grenser ikke tilgjengelig for alle å bruke fritt, så derfor har jeg begynt å samle grensedata fra ulike kilder.

Jeg har i størst mulig grad forsøkt å vise originalkilder, slik at hver enkelt kan verifisere dataene, sammen med bearbeidete data som egner seg for videre bruk.

Norge-Russland

Norges grense mot Russland er spesiell, både fordi den er omstridt til havs og fordi det er den eneste av Norges grenser som er lukket.

Landgrensa er definert ved grensestolper satt opp langs grensa og ved djupålen (det djupeste løpet i elva) der grensa følger elver. Det er den faktiske djupålen som definerer grensa i elvene, og denne endrer seg over tid. Grensestolpene og djupålen er målt inn ved grenseoppgang i 1947 og senere revisjoner.

Koordinatene fra siste versjon av grenseprotokollen er punchet av Statens Kartverk, og finnes under linken Koordinater fra grenseprotokoll. Koordinatene er i Pulkovo 1932 sone 5 og 6, et ganske lite brukt koordinatsystem, men Statens Kartverk har oppgitt noen koordinater til hjelp for konvertering. Denne fila er slik den ble overlevert av Statens Kartverk.

Grensekartene, som er en del av protokollen, er scannet og lagt ut på nett av Grensekommisariatet. Disse er nødvendige for at koordinatene fra Statens Kartverk skal gi mening.

Treriksrøysa mellom Norge, Finland og Russland er en del av Norges grense mot både Russland og Finland.

Disse punktene har jeg samlet i tre filer:

Vær spesielt oppmerksom på at det er få punkter i grenseelvene. Her må f.eks. flyfoto eller grensekartene benyttes i tilegg.

Jeg har samlet hele grensa i ei KML-fil. Her er grensa på land grønn og grensa i elver og vassdrag blå. I elvene er punktene fra protokollen brukt, og i tillegg har jeg satt inn ekstra punkter ut fra Landsat-bilder i elvene.

Konvertering fra Pulkovo 1932 til WGS1984 er gjort ved å bruke lineæ regressiv analyse på de punktene som er kjent i begge datumene. Takk til Bernt for hjelp med dette arbeidet.

Den ikke omstridte delen av sjøgrensa er definert i overenskomst av 11. juli 2007 mellom Norge og Russland om den maritime avgrensning i Varangerfjordområdet. Koordinatene for disse grensepunktene er gitt i WGS1984 og finnes i Stortingsproposisjon 3 (2007-2008). Det punktet i sjøgrensa som ligger nærmest land, er sammenfallende med grensemerke 415 for landgrensa.